Adatkezelési tájékoztató 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa jelen weboldal üzemeltetője Bódi Andrea (továbbiakban “Adatkezelő”) által követett és alkalmazott és ránézve irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, valamint adatvédelmi adatkezelési politikáját.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény Az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény.

Fogalmak meghatározása

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 
Személyes adat vagy adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 
Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére. 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval. 
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatkezelő: 
Név: Bódi Andrea 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rét u. 9. 
Adószám: 76990030-2-24
Telefon: +36 70 628 6800  

Tárhelyszolgáltató:
 
Név: Web-Server Kft.
Székhely: ​4024 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.
Adószám: ​13498454-2-09
szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.